خدمات شناسه دار دانشگاه علوم پزشکی فسا

در این بخش خدمات شناسه دار معرفی گردیده و امکان دسترسی به برخی خدمات فراهم آورده شده است.

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 16042573000 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
 
ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده 16022573103 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
ارائه خدمات درمانی سرپایی 16022573105 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
ارائه خدمات آزمایشگاهی 16022573108 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
ارائه خدمات تصویربرداری 16022573109 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
ارائه خدمات درمانی بستری 16032573106 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
غربالگری های گروه های سنی 16042573100 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
غربالگری بیماریهای ژنتیکی 16042573101 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری 16042573102 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده 16042573104 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان 16042573107 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 18042583000 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
 
صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 11022583100 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
صدور گواهی وضعیت نظام وظيفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 11022583101 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه 12012583103 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 18042583102 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج 18042583104 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
تایید انتقال دانشجويان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل 18042583105 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت
تایید مدارك تحصيلي دانش آموختگان علوم پزشکی خارج ازكشور 18042583106 فرم اطلاعات خدمت بیانیه توافق سطح خدمت بستر ارایه خدمت